main

کیت استخراج RNA از ویروس

کیت استخراج RNA ویروسی بهیار صنعت برای SARS-CoV-2 طراحی شده و با استفاده از ستون های سیلیکادار جداسازی RNA این ویروس از مایعات بدون سلول، مانند سوآب دهانی، را تسهیل می کند. در این کیت از مواد شیمیایی مانند فنل یا کلروفرم استفاده نمی شود. مهارکننده های واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) مانند کاتیون ها با دو مرحله شستشوی کارآمد حذف می شوند. ستون های سیلیکایی باعث می شوند RNA خالص ویروسی در یک حلال عاری از RNase شسته شود. در نتیجه، RNA خالص استخراج شده توسط این کیت می تواند برای RT-PCR، northern blotting، و توالی یابی next-generation مورد استفاده قرار بگیرد.

محتویات کیت استخراج RNA ویروسی بهیار صنعت

Component Amount
BSS1 Buffer13 ml 
BSS2 Buffer400 µl
BSS3 Buffer25 ml
BSS4 Buffer35 ml
BSS5 Buffer6 ml
Spin Column50
Collection Tube 2 ml150
Tube 1.5 ml100
User Manuel1

ویژگی ها

 • استفاده آسان و راحت: همه مراحل استخراج در دمای محیط انجام می گیرند. تمام مواد مورد نیاز داخل کیت پیش بینی و تامین شده اند، شامل اتانول و تیوب جمع آوری (collection tube)
 • سریع: فرایند استخراج تنها با انجام چند مرحله سریع تمام می شود.
 • آماده به استفاده: از آنجایی که همه مواد مورد نیاز در خود کیت پیش بینی شده اند، نیازی به آماده سازی محلول یا ماده دیگری برای استخراج وجود ندارد.
 • حمل و نگهداری آسان: محصول می تواند در دمای محیط حمل شود. تا زمانی که کیت باز نشده نیز می توان آن را در دمای محیط نگهداری کرد.
 • بازده بالا: بازده کیت بیش از 95 درصد است.
 • چند-منظوره: مناسب برای استخراج RNA جمع آوری شده از نمونه های حلق و بینی
 • غیر سمی: در این کیت از فنل و کلروفرم استفاده نشده است.

 

*** در صورت ایجاد رسوب در بافر BSS1، بافر را در دمای 50 درجه سانتیگراد قرار داده و به آرامی تکان دهید.

 

 

پروتکل

 1. در یک میکروتیوب 1.5 میلی لیتری، 200 میکرولیتر از بافر BSS1، 8 میکرولیتر از بافر BSS2 و 200 میکرولیتر از نمونه بالینی (پلاسما، سرم، مایعات بدون سلول، نمونه سوآب حلق و بینی) اضافه شود.
 2. برای 15 ثانیه اسپین شود.
 3. به مدت 20 ثانیه با دور 2500 rpm سانتریفیوژ شود.
 4. به مدت 10 دقیقه در دمای محیط قرار داده شود.
 5. 400 میکرولیتر BSS3 به مخلوط بالا اضافه شود.
 6. 20 ثانیه اسپین شود.
 7. به مدت 20 ثانیه با دور 2500 rpm سانتریفیوژ شود.
 8. مخلوط (800 میکرولیتر) به تیوب جمع آوری انتقال داده شود.
 9. به مدت یک دقیقه با دور 8000 rpm سانتریفیوژ شود.
 10. تیوب جمع آوری تعویض یا تخلیه شود.
 11. 600 میکرولیتر BSS4 به ستون اضافه شود.
 12. به مدت یک دقیقه ستون با دور 8000 rpm سانتریفیوژ شود.
 13. تیوب جمع آوری تعویض یا تخلیه شود.
 14. به مدت سه دقیقه ستون با دور 14000 تا 20000 rpm سانتریفیوژ شود.
 15. تیوب جمع آوری با یک میکروتیوب 1.5 میلی لیتری تعویض شود.
 16. 60 میکرولیتر BSS5 به صورت مستقیم روی غشای تیوب جمع آوری ریخته شود.
 17. در دمای اتاق قرار داده شود.
 18. به مدت یک دقیقه ستون با دور 14000 تا 20000 rpm سانتریفیوژ شود.
 19. محلول جمع آوری شده در تیوب جمع آوری به یک میکروتیوب 1.5 منتقل شود.
 20. RNA استخراج شده برای نگهداری کوتاه مدت در دمای 20- و برای نگهداری طولانی مدت در دمای 80- سانتیگراد قرار داده شود.

نگهداری

 • این کیت می تواند تا یکسال در دمای محیط نگهداری شود.
 • RNA استخراج شده می تواند به صورت کوتاه مدت در دمای 20- و به صورت بلند مدت در دمای 80- سانتیگراد نگهداری شود.
IMG_20210411_165539
IMG_20210411_165816