اما چگونه؟

فناوری در دنیای امروز حاصل در کنارهم قرارگرفتن دانش‌ها و تخصص‌های گوناگون می‌باشد. بنابراین دستیابی به فناوری ماحصل فعالیتی بین رشته‌ای می‌باشد لذا زمانی می‌توانیم به سمت قله‌های فناوری حرکت نماییم که اراده‌ای جمعی در میان ما شکل گیرد.

از سمت دیگر این اراده نیازمند وجود میدان عمل واقعی است. یکی از مهمترین علت‌های عدم موفقیت متخصصان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در حوزه فناوری نبود میدان عمل واقعی است. زیرا تنها خواسته این افراد فعالیت در مرزهای علم و فناوری است. لذا بدون وجود میدان عمل مناسب با این خواسته، نیروهای جوان و با انگیزه ما امکان حرکت به سمت قله‌های علم و فناوری را میسر نخواهند دید.

مسئله‌ای که متأسفانه گریبان گیر بسیاری از جوانان و متخصصان کشور ما می‌باشد.

مجموعه دانش‌بنیان بهیارصنعت سپاهان با آگاهی نسبت به اهمیت حرکت به سمت قله‌های فناوری با اراده جمعی و میدان عمل واقعی سعی داشته و خواهد داشت که زیست بومی متناسب با شرایط موجود در کشور فراهم نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر نسبت به این زیست بوم می توانید به سایت بنیاد علم و فناوری بهیار صنعت سپاهان مراجعه نمایید.

فناوری در دنیای امروز حاصل در کنارهم قرارگرفتن دانش‌ها و تخصص‌های گوناگون می‌باشد. بنابراین دستیابی به فناوری ماحصل فعالیتی بین رشته‌ای می‌باشد لذا زمانی می‌توانیم به سمت قله‌های فناوری حرکت نماییم که اراده‌ای جمعی در میان ما شکل گیرد.

از سمت دیگر این اراده نیازمند وجود میدان عمل واقعی است. یکی از مهمترین علت‌های عدم موفقیت متخصصان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در حوزه فناوری نبود میدان عمل واقعی است. زیرا تنها خواسته این افراد فعالیت در مرزهای علم و فناوری است. لذا بدون وجود میدان عمل مناسب با این خواسته، نیروهای جوان و با انگیزه ما امکان حرکت به سمت قله‌های علم و فناوری را میسر نخواهند دید.

مسئله‌ای که متأسفانه گریبان گیر بسیاری از جوانان و متخصصان کشور ما می‌باشد.

مجموعه دانش‌بنیان بهیارصنعت سپاهان با آگاهی نسبت به اهمیت حرکت به سمت قله‌های فناوری با اراده جمعی و میدان عمل واقعی سعی داشته و خواهد داشت که زیست بومی متناسب با شرایط موجود در کشور فراهم نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر نسبت به این زیست بوم می توانید به سایت بنیاد علم و فناوری بهیار صنعت سپاهان مراجعه نمایید.

نمایش

نیازهای ما

تکمیل فرم همکاری

به منظور آشنا شدن با زیست بوم مجموعه بهیار صنعت سپاهان و در خواست همکاری بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید.